Een positief klimaat met De Vreedzame School

Onze school is (vanaf schooljaar 2018-2019) een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.

Onze school wil een school zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en  verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Wij willen graag dat kinderen op onze school zich niet alleen optimaal ontwikkelen als het gaat om de academische vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Onze wens is dat het mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving. Het programma van De Vreedzame School is tevens preventief als het gaat om pesten. Bij het programma hoort een anti-pestprotocol, te vinden in het sociale beleidsplan van onze school.

Per groep worden jaarlijks 38 lessen van rond de 30 a 40 minuten gegeven, binnen zes blokken. Deze blokken komen elk jaar terug, op het niveau van elk leerjaar.
Blok 1 – We horen bij elkaar (groepsvorming)
Blok 2 – We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
Blok 3 – We hebben oor voor elkaar (communicatie)
Blok 4 – We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 – We zijn allemaal anders (diversiteit)

Op onze school werken we binnen dit programma met leerling mediatoren. Twaalf kinderen uit groep 7/8 worden in de pauze als duo ingezet om conflicten op te lossen op het plein, door middel van mediatie. Na een training van drie middagen krijgen deze kinderen een officieel diploma, en zijn ze klaar om aan de slag te gaan als mediator. We merken als school dat kinderen zich meer verantwoordelijk voor elkaar voelen als ze met elkaar op een constructieve manier conflicten (leren) oplossen.

Ongeveer 6 keer per jaar gaat er een nieuwsbrief uit naar alle ouders, met informatie over de lessen van de Vreedzame School. Deze nieuwsbrieven vindt u ook op deze website, onder het kopje nieuws.